Proves IAQSE al Col·legi Pureza de Maria d’Inca

Proves IAQSE al Col·legi Pureza de Maria d’Inca

Proves IAQSE a l’etapa d’educació primària

Juntament amb tot l’alumnat de sisè d’educació primària de les Illes Balears, els alumnes d’aquest curs del nostre Centre realitzaren els dies 8, 9 i 10 de maig l’avaluació diagnòstica del curs 2017/18.

Es tracta de proves diagnòstiques i sense efectes acadèmics. Aquest curs, s’han avaluat tres competències: la competència en comunicació lingüística (en llengua catalana, castellana i anglesa), la competència matemàtica i les competències bàsiques en ciència i tecnologia.

L’objectiu principal d’aquestes proves és comprovar el nivell d’assoliment de les competències bàsiques. A partir de les dades recollides, s’analitzarà la incidència de les diferents variables de context, de processos i de recursos educatius sobre els resultats dels alumnes.

IAQSE Primaria 2IAQSE Primaria1

 

 

 

 

Proves avaluació final d’etapa 4t d’ESO

Els dies 28, 29 i 30 de maig de 2018 els alumnes de 4t d’ESO del Col·legi Pureza de Maria d’Inca han realitzat les proves l’avaluació final d’etapa, amb finalitat diagnòstica i sense efectes acadèmics.

Aquestes proves s’han dut a terme simultàniament a altres quatre centres de Mallorca (dos a Palma, un a Manacor i un a Calvià).

S’han avaluat cinc competències:

  • CCL llengua anglesa
  • CCL llengua castellana
  • CCL llengua catalana
  • Competència matemàtica
  • Competència social i cívica

L’Institut d’Avaluació i Qualitat del Sistema Educatiu (IAQSE) és el responsable  de dissenyar i planificar l’aplicació de les proves i els qüestionaris, de coordinar-ne el procés i d’analitzar-ne les dades.

Qué és IAQSE?

L’Institut d’Avaluació i Qualitat del Sistema Educatiu de les Illes Balears -IAQSE- és l’òrgan de coordinació, de consulta i tècnic de la Conselleria d’Educació i Universitat, que actua sota la dependència directa de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres, amb l’objectiu de dur a terme tasques d’anàlisi i avaluació externa del sistema educatiu de les Illes Balears.

Aquest Institut és també l’òrgan encarregat de proporcionar informació rellevant sobre el grau de qualitat del sistema educatiu de les Illes Balears a l’Administració educativa, als òrgans de participació institucional, als diferents sectors de la comunitat educativa i a la societat en general.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.